Uw privacy is voor Resono van groot belang. Hierbij laten we ons leiden door de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Alleen persoonlijke gegevens met expliciete toestemming verwerken, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die ons ondersteunen bij het verwerken van deze gegevens;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Resono is in 2021 het Privacy Verified certificaat is toegekend. Deze vooraanstaande certificering uitgegeven door ICTRecht verklaart dat de werkwijzen en methodieken van Resono volledig voldoen aan de Nederlandse AVG en Europese GDPR wet- en regelgeving. Het verkrijgen van de Privacy Verified certificering is niet een eenmalige momentopname. De juristen van ICTRecht zullen doorlopend vinger aan de pols houden met betrekking tot eventuele toekomstige aanpassingen. Het behouden van het certificaat is een doorlopend proces zodat u er vanuit kan gaan dat Resono altijd aan de eisen voldoet.

Wat doet Resono?

Resono ontvangt van uiteenlopende apps locatiegegevens, wanneer daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de app gebruiker. De locatiegegevens betreffen een coördinaat en een moment in tijd. Ze bevatten geen verdere kenmerken van de persoon of het apparaat. Direct na ontvangst worden alle locatiegegevens versleuteld en geaggregeerd zodat de gegevens volledig zijn geanonimiseerd en nooit meer terug zijn te herleiden naar een individu. Met deze gegevens biedt Resono haar klanten een overzicht van het druktebeeld in Nederland. Daarmee kan een winkel bijvoorbeeld zien of het stiller is dan normaal op een vrijdag in een winkelcentrum of een gemeente kan bepalen of een park in de stad op een mooie zaterdag drukker is dan normaal.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Resono allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Wij leggen graag uit hoe wij met privacy omgaan en hoe wij dit waarborgen.

Wie is Resono?

Resono is de handelsnaam van inBeacon B.V. Wij zijn gevestigd aan de Oude Fabriekstraat 14 in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61445606.

Wat levert Resono?

Resono levert met Benchmark nuttige informatie aan organisaties en overheden over drukte op kleine en grote locaties zonder dat dit ten koste gaat van de privacy van individuen. Wij hanteren daarvoor strenge privacyprotocollen die vaak beter en strenger zijn dan vergelijkbare andere organisaties.

Resono mobile panel

Resono berekent inzichten op basis van gegevens van de locatiegegevens van verschillende iOS en Android apps die binnen het Resono mobile panel vallen. Dit zijn algemene apps zoals nieuws, weer, verkeer, shopping apps en games.

Gebruikers van deze apps hebben expliciet toestemming gegeven locatiegegevens te delen voor marketing, marktonderzoek en/of analytische doeleinden. Resono ontvangt locatiegegevens en geen gegevens over geslacht, leeftijd, e-mail, woonadres of andere informatie die direct aan een persoon is te koppelen. Persoonlijk identificeerbare informatie (zoals de locatie, contacten of verplaatsingspatronen van een individu) worden nooit opgeslagen of gedeeld.

Toestemming

De inzichten die wij leveren via Resono Benchmark worden gegenereerd op basis van verzamelde, geanonimiseerde sets met gegevens van gebruikers die expliciet toestemming hebben gegeven om locatiegegevens te delen. Deze instelling staat standaard op uit. Gebruikers van apps die locatiegegevens delen vervolgens hebben ingeschakeld, kunnen deze instelling op elk moment weer uitschakelen via de app(s) waaraan ze toestemming hebben gegeven of in het besturingssysteem van hun mobiele telefoon. Hoe locatievoorzieningen per app uitgezet kunnen worden is te lezen op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/ik-wil-locatievoorzieningen-van-apps-beheren/

Steekproef

Het Resono mobile panel betreft slechts een deel van de Nederlandse populatie. Daarmee vormen de gegevens dus een steekproef. Resono berekent met Benchmark op basis van deze steekproef een zo accuraat mogelijke schatting van het gedrag van een een grotere populatie.

Type gegevens en doel

Type persoonsgegevens

Resono verwerkt persoonsgegevens in de vorm van locatiegegevens. Dit betreft gegevens over de locatie, richting, snelheid en het tijdstip van de meting doorgegeven door verschillende iOS en Android apps. Resono ontvangt nooit  identificerende gegevens over een persoon (naam, contact, geslacht, etc.) of het device (merk, type, identificatiecodes, etc).

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die we verwerken worden gebruikt om de ontwikkeling van het druktebeeld op een bepaalde locatie te kunnen tonen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoe druk het is in een park, het geschat aantal klanten in een winkelcentrum of dat het drukker is dan normaal in een supermarkt.

Delen wij gegevens met derden?

Wij verstrekken uw individuele persoonsgegevens nooit met derden, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Derden ontvangen alleen gegevens op geaggregeerd niveau (groepsniveau). Deze gegevens zijn op geen enkele manier – niet direct, maar ook niet indirect – te herleiden tot een natuurlijk persoon. Het betreft geaggregeerde data waarop bovendien differential privacy is toegepast (waarover later meer in deze privacyverklaring).

In alle gevallen is er een overeenkomst gesloten met de derde partij (afnemers van Resono) waarin de doelen waarvoor zij de gegevens mogen gebruiken duidelijk zijn vastgelegd en waarmee de veiligheid van de gegevens conform de Nederlandse en Europese wetgeving wordt gewaarborgd. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld met bevoegde instanties.

Wij delen geaggregeerde gegevens met Mezuro. Deze gegevens zijn anoniem maar kunnen gegevens bevatten die onder persoonsgegevens vallen. Mezuro is verplicht dezelfde strikte aggregatie en anonimisatie als Resono te hanteren. In de privacy policy van Mezuro is te vinden hoe er met de gegevens wordt omgegaan: https://www.mezuro.nl/over-mezuro/privacy/

Privacy beschermende maatregelen

Voor Resono Benchmark passen wij strenge anonimisering en privacy beschermende maatregelen toe bij het opslaan en verwerken van gegevens.

Anonimiseren

Wij anonimiseren de locatiegegevens die wij verkrijgen van de verschillende iOS en Android applicaties die binnen het Resono panel vallen direct na ontvangst. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. Door de gegevens te anonimiseren zijn zij niet meer herleidbaar tot een specifieke persoon. Hierdoor zijn de gegevens niet meer aan te

merken als persoonsgegevens. Bovendien zijn er voor de betrokkene geen privacy risico’s meer verbonden met deze gegevens.

Differentiële privacy

Resono maakt voor de gegevens gebruik van differentiële privacy, dat wil zeggen dat er kunstmatige ruis aan de datasets wordt toegevoegd. Zo kunnen resultaten van hoge kwaliteit worden gegenereerd zonder dat mensen persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Deze privacybeschermende maatregelen zorgen er ook voor dat het gemeten aantal bezoeken nooit bekend wordt gemaakt en alleen geaggregeerde gegevens worden gerapporteerd. Dezelfde technologie wordt toegepast bijvoorbeeld door Google en Apple. Voor meer informatie zie de interessante uitleg video van de University of California Berkeley Center for Long-Term Cybersecurity: https://www.youtube.com/watch?v=NRf6sUk1bv0

Privacy drempel

Gegevens worden alleen door Resono in een berekening opgenomen als deze gestelde privacydrempel behalen. De privacydrempel is bedoeld om te allen tijde anonimiteit van individuele gebruikers te waarborgen. Wanneer de privacydrempel niet wordt behaald, dan rapporteert Resono deze gegevens niet.

Wat is de rechtsgrond van deze verwerkingen?

Het verwerken van je gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden:

 • de door jou gegeven toestemming voor het delen van locatiegegevens;
 • de uitvoering van de overeenkomst met afnemers van Resono;
 • wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale wetgeving); en
 • onze gerechtvaardigde belangen (bijv. het genereren van statistische gegevens en de ontwikkeling van nieuwe diensten).

Welk gerechtvaardigd belang heeft Resono?

Wij ontvangen locatiegegevens van onze partners, app publishers voor bijvoorbeeld verkeer, weer en nieuws. Hiervoor heb je de betreffende app publishers jouw toestemming gegeven. Resono heeft een gerechtvaardigd belang voor het verdere gebruik van jouw locatiegegevens. Om onze dienst te kunnen verlenen aan onze klanten en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die in het kader van deze dienstverlening gesloten is, is een verwerking van de locatiegegevens door Resono namelijk noodzakelijk. Bovendien draagt Resono er zorg voor dat jouw privacybelangen zo goed mogelijk beschermd zijn, door de individueel herleidbare gegevens zo snel mogelijk te anonimiseren en klanten enkel te voorzien van geaggregeerde informatie. Daarnaast ondervindt ook jij voordeel uit ons gebruik van jouw locatiegegevens, omdat onze klanten inspelen op jouw behoeftes op basis van de geaggregeerde informatie die wij aan hen verschaffen. Mocht je toch bezwaar hebben tegen ons gebruik van jouw locatiegegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Mocht je je toestemming willen intrekken, dan dien je dit bij de betreffende app publisher te doen.

Opslag en bewaartermijn

De anonieme locatiegegevens van het Resono mobile panel worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen met een maximale termijn van 3 maanden. Opslag en verwerking van gegevens gebeurt alleen binnen de EU. Als een deelnemer ervoor kiest niet meer deel te nemen aan het Resono mobile panel dan worden automatisch binnen 36 uur alle bekende locatiegegevens verwijderd.

Wat registeren we op de website en op het platform van Resono

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Een abonnement op het Resono platform afsluiten

U kunt bij ons bedrijf Resono een betaald abonnement (licentie) afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Toegang platform

Met ons platform krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het bedrijf. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres
 • Naam

Dit doen wij omdat wij deze gegevens nodig hebben voor uitvoering van de afgesloten overeenkomst. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Nieuwsbrieven voor licentiehouders

Wij willen licentiehouders graag nieuwsbrieven sturen over functionaliteit van ons platform nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail.

Deze versturen we op basis van uw toestemming. U kunt op ieder moment deze toestemming intrekken via de afmeldingslink in iedere nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging doorlopend aan op state-of-the-art technologie en procedures en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris gegevensbescherming

Resono heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Die houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Resono over de privacywetgeving. De functionaris gegevensbescherming is de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen aan [email protected]

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Resono of als u gebruik wil maken van uw wettelijke rechten, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Resono t.a.v. functionaris gegevensbescherming, Oude Fabriekstraat 14, 3812 NR Amersfoort of stuur een e-mail aan [email protected]